Elke organisatie/persoon stelt zijn eigen eisen aan de beveiliging.

Balans tussen risico’s en maatregelen

Beveiligingsadvies & Consultancy of Risicoanalyse komt in iedere situatie, ieder onderdeel van een bedrijf of woning voor, dient voortdurend in de gaten gehouden te worden om schade te voorkomen. Dit is afhankelijk van de locatie en wat zich in het bedrijf, evenement of de woning bevindt.

De kunst is uw bedrijf/woning zo efficiënt mogelijk tegen verscheidene risico’s te beveiligen. Dat betekent dat er een goede balans moet zijn tussen de risico’s en de te nemen maatregelen. Om een gedegen afwegen te kunnen maken moet u wel de risico’s in kaart hebben.
MBCP Group BV biedt uitkomst met diverse analyse methodieken.

Risico analyse

Het maken van een risicoanalyse is een fase in een cyclisch proces. De eerste risicoanalyse kan worden uitgevoerd vanaf het moment dat er duidelijk is welk resultaat er met het project behaald moet worden. De verschillende scenario’s om het doel te bereiken worden bekeken in termen van risico’s.

Als het project in volle gang is, gaan de volgende risicoanalyses over aspecten van de uitvoering. Er moet een keuze gemaakt worden tussen kwantitatieve en kwalitatieve analyse, of een combinatie daarvan. Een kwantitatieve analyse wordt gebruikt bij de haalbaarheid van de raming van een project.

Bedrijfsnoodplan

In elk bedrijf kan wat gebeuren. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt, etc. Hoe handel je dan? Wie moeten er worden gewaarschuwd? Wie onderneemt welke acties? Om de negatieve gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken, voor de eigen bedrijfsvoering, werknemers, bezoekers en/of omwonenden is een bedrijfsnoodplan onontbeerlijk. Soms wordt een bedrijfsnoodplan verplicht gesteld door de overheid of andere instanties, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een gebruik(er)s-vergunning.

Bedrijfscontinuïteit

Naast de veiligheid van mensen is ook de continuïteit van de bedrijfsvoering van belang. In eerste instantie zal er bij het opstellen van een plan gericht gekeken moeten worden naar de veiligheidseisen die aan het gebouw en gebruik hiervan gesteld kunnen worden en ook hoe de brandbestrijding geregeld is. Tevens is het van groot belang dat de verantwoordelijkheden, taken en procedures worden vastgelegd in een plan. Planvorming is dus essentieel en dient er o.a. voor om taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in beeld te brengen. Het plan zal ter goedkeuring en in overleg worden voorgelegd aan de keurende instantie (vaak de brandweer).

Veiligheidsplan

Om uw bedrijf, instelling, huis of evenement optimaal te kunnen beveiligen is het noodzakelijk om een Veiligheidsplan / Beveiligingsplan op te stellen. Wij kunnen na een grondige analyse en nadat er samen met u als opdrachtgever de mogelijkheden op een rijtje gezet zijn een Veiligheids- of beveiligingsplan op maat opstellen. Verder kunnen wij u o.a. adviseren over de beste manier van beveiligen, dit uiteraard op de manier die voor u het meeste rendement oplevert.